ბიზნეს-გეგმების შემუშავება

ბიზნეს გეგმა არის საინოვაციო პროექტის შესაძლებლობების კომპლექსური შეფასება, განსაკუთრებით დამწყები მეწარმისათვის, ხოლო მოგვიანებით კი კრედიტორებისთვისაც.

ბიზნეს გეგმა სჭირდებათ იმ მეწარმეებს, რომლებსაც განზრახული აქვთ საკუთარი საქმიანობით დაკავება. ასევე  ხელმძღვანელებს,. რომლებსაც გააჩნიათ ბიზნესის გაფართოების სურვილი პროდუქციის ნომენკლატურის გაზრდის გზით და ა. შ.

ბიზნეს გეგმას წინ უნდა უძღოდეს მიზნობრივი ბაზრის მდგომარეობისა და მისი აუდიტორიიის მოთხოვნილებების და მოთხოვნების მარკეტინგული შესწავლა, ასევე კონკურენტებისა შესახებ სრული ინფორმაციის მოპოვება და  საკუთარი პერსპექტივებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა. ბიზნეს-გეგმის შედგენისას მეწარმე ღებულობს პროექტის რეალურ ეკონომიკურ ეფექტურობას და ამგვარად გვერდს უვლის კაპიტალდაბანდებებს წარუმატებელი პროექტის შემთხვევაში.

ბიზნეს გეგმა მოიცავს

  • ბიზნეს გარემოს ანალიზი;
  • ფინანსური გეგმა;
  • პროდუქციისა და წარმოების შესახებ ინფორმაცია;
  • SWOT ანალიზი;
  • მარკეტინგული სტრატეგია
  • მაქსიმალური ეფექტურობა

ყველაფერი ეს აისახება ჩვენ მიერ შედგენილ ბიზნეს გეგმაში.